Om Skola hemma

Skolahemma är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Sidan upprätthålls av RISE i samverkan med Skolverket, SKR, Swedish Edtech Industry, och UR. Uppdateringar sker löpande.

RISE Research Institutes of Sweden

Research Institutes of Sweden är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska innovationssystemet. RISE är helägt av näringsdepartementet. Webbplatsen skolahemma.se bemannas och driftas av RISE.

Skolverket

Skolverket är en statlig myndighet under utbildningsdepartementet. Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen.

UR

Sveriges Utbildningsradio AB (UR) har till uppgift att bedriva programverksamhet inom utbildningsområdet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.

SKR, Sveriges kommuner och regioner

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Organisationen fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning.

Swedish Edtech Industry

Swedish Edtech Industry är en ideell branschorganisation som samlar leverantörer inom den svenska edtechbranschen för att bidra till innovation och utveckling, till nytta för svensk förskola, skola, vuxenutbildning och högre utbildning.